โปรแกรมบัญชี Accounting Software

ระบบที่ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นงานขายหน้าร้าน สต็อก บัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีแยกประเภท ช่วยให้บริหารได้ง่ายขึ้น สามารถทราบสถานะทางการเงินได้ และทำรายงานสรุป เก็บสถิติ ได้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ สำหรับทุกประเภทธุรกิจ

Download เอกสาร

 • Purpose
 • • ความสะดวกและรวดเร็วในการติดตามงาน
 • • ความถูกต้องของข้อมูลในการนำไปบริหารจัดการ
 • • ประหยัดเวลาในการทำงาน และลดกำลังคนในการจัดทำรายงาน
 • • รองรับการเติบโตทางด้านธุรกิจได้เป็นอย่างดี
 • • มีการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละระบบเข้าหากัน สามารถตรวจสอบได้
 • • สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ แผนงานต่างๆ
 • Module
 • • ระบบขาย / ลูกหนี้ (Sale / Account Receivable)
 • • ระบบซื้อ / เจ้าหนี้ (Purchase / Account Payable)
 • • ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory)
 • • บัญชีแยกประเภท (General Ledger)
 • • ระบบผลิต (Production)


Send your message
*
*
*
* กรุณากรอกชื่อผู้ส่ง
* กรุณากรอกอีเมล์ ให้ถูกต้อง
* กรุณากรอกข้อความ
กรอกรายละเอียดวัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน

ติดต่อ คุณชวลิต
Mobile :

081-634-2300

Office :

02-814-4701-3

PHP Hits Count