ระบบต้นทุนการผลิต (Job Cost System)

โปรแกรมที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลต้นทุนประเภทต่างๆ ตาม Job ได้แก่ ค่าแรง วัตถุดิบ โสหุ้ยที่เป็นต้นทุนการผลิต นำมาคำนวณหาต้นทุนประมาณการ กับ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในการผลิตตาม Job เพื่อวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนประมาณการ กับ ต้นทุนจริง วิเคราะห์กำไร และตั้งราคาสินค้า

Download เอกสาร

  • Purpose
  • • ลดเวลา และกำลังคนในการจัดทำรายงาน
  • • ความถูกต้องของข้อมูลในการนำไปบริหารจัดการ
  • • มีการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละระบบเข้าหากัน สามารถตรวจสอบได้
  • • นำข้อมูลไปประยุกต์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ แผนงานต่างๆ


Send your message
*
*
*
* กรุณากรอกชื่อผู้ส่ง
* กรุณากรอกอีเมล์ ให้ถูกต้อง
* กรุณากรอกข้อความ
กรอกรายละเอียดวัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน

ติดต่อ คุณชวลิต
Mobile :

081-634-2300

Office :

02-814-4701-3

PHP Hits Count