IT SOLUTIONS

ให้บริการที่ปรึกษาด้านการออกแบบโครงสร้างระบบไอที
เซิร์ฟเวอร์ ไคลเอ็นท์ ระบบเครือข่าย และอินเตอร์เนต
รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ตามความต้องการ และรองรับธุรกิจของท่านในอนาคต
 • Active Directory & Domain controller
  รับวางระบบและดูแลระบบ Active Directoey Server ในองค์กรเล็ก,กลาง,ใหญ่ Active Directoey Server ทำหน้าที่ช่วยจัดการทรัพยากรในระบบ จากจุดศูนย์กลางโดยเครื่องมือของ Server Domain Controller
 • Virtualization & Cloud Computing Service
  รับวางระบบและติดตั้ง Virtualization Server ในองค์กรเล็ก,กลาง,ใหญ่ ซึ่งในการวางระบบ Virtualization Server นั้น ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์และยังสามารถใช้งานทรัพยากร Resource ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้เต็มประสิทธิภาพรวมไปถึงการแชร์ทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในองค์กร
 • Network Solution / VPN / Internet
  บริการวางระบบและติดตั้งระบบ Network /Virtual Private Network (VPN)/Internet
 • Backup & Storage Solution
  รับวางระบบและติดตั้ง Backup & Storage Solution เพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลา 24X7 และให้สอดคล้องกับระบบธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ไม่ให้ระบบเซิร์ฟเวอร์เกิดการ Downtime หรือเกิดความเสียหายกับข้อมูลที่สำคัญต่อองค์กร
 • IT Consulting
  บริการให้คำปรึกษา/ออกแบบ/วางระบบ โครงสร้างพื้นฐานในระบบ IT
 • Microsoft Product
  Windows,Office,SQL Server,Windows Server
 • Adobe Product
  Photoshop, Illustrator, InDesign ,Fireworks, Adobe Acrobat ...
 • Antivirus Product
  Kaspersky, Bitdefender, Norton, F-Secure, Trend Micro, ESET NOD32 ...