Software Solutions

โปรแกรมรับแจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุ

คุณสมบัติของโปรแกรม

  • สรุปจำนวนเรื่องรับแจ้ง เคลมในประกัน เคลมนอกประกัน
  • ดึงรายละเอียดใบรับแจ้งมาเปิดบิลได้เลย
  • เชื่อมต่อไปยังระบบบัญชีได้
  • ค้นหาผู้ให้บริการที่อยู่ใกล้สถานที่เกิดเหตุตามโซน
  • ดูสถิติการเคลมประกัน การใช้บริการรถยก คะแนนความพึงพอใจ เป็นต้น
  • ตรวจสอบประวัติการใช้บริการจากกรมธรรม์/เลขที่สมาชิก
  • มีระบบส่งSMS ในรายละเอียด เจ้าหน้าเคลม ถึงลูกค้า และรายละอียด สถานที่เกิดเหตุให้กับเจ้าหน้าที่เคลมประกัน
  • แจ้งเตือนการนัดหมาย ตรวจสภาพรถยนต์ ให้กับลูกค้า
  • เก็บประวัติการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกัน
  • รับแจ้งเคลมอุบัติเหตุ (Mobile Claim Service)
เหมาะกับธุรกิจ ประเภทศูนย์บริการ เช่น ศูนย์รับแจ้ง ,ประกันภัย เป็นต้น